Opodatkowanie odsetek od obligacji

15.04.2024 | podatki

Osoby posiadające obligacje przyzwyczajone są do tego, że otrzymywane odsetki wypłacane są w kwocie netto. Biuro maklerskie pełni bowiem rolę płatnika podatku i od należnych nam odsetek pobiera i wpłaca do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek 19%.

Praktyka ta została jednak zanegowana przez Krajową Informację Skarbową. W interpretacji wydanej dla jednego z banków prowadzącego również działalność maklerską z dnia 8 maja 2023 r. znak 0114-KDIP3-1.4011.148.2023.3.MG organ uznał, że w przypadku spełnienia określonych warunków biuro maklerskie nie będzie pełniło roli maklera.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, na płatniku ciążą obowiązki obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) biura maklerskie są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu m. in. dywidend, odsetek od obligacji czy dyskonta.

Wyłączenie od powyższej zasady stanowi art. 41 ust. 24 ustawy o PIT, który stanowi, że płatnicy nie są obowiązani do poboru podatku od odsetek lub dyskonta od:

  1. listów zastawnych;
  2. obligacji:
  • o terminie wykupu nie krótszym niż rok,
  • dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych.

Do końca 2022 r., aby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku pobrania podatku, emitent musiał uprzednio złożyć do organu podatkowego oświadczenie o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu podmiotów z nim powiązanych o braku możliwości zwolnienia z podatku przychodów z odsetek lub dyskonta z obligacji o terminie wykupu krótszym, niż rok i dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

W 2023 r. emitenci nie byli już jednak zobligowani do informowania podmiotów powiązanych. W związku z tym niepobranie podatku przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych nie jest uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków.

Kierując się tymi przepisami i wydawanymi interpretacjami podatkowymi, część biur maklerskich zaprzestała pobierać podatek od dyskonta i odsetek z obligacji. Nie oznacza to jednak, że nie powstaje z tego tytułu obowiązek podatkowy. W tym zakresie nic się nie zmieniło, jednakże obowiązek rozliczenia podatku ciąży na posiadaczu obligacji.

Aby tego dokonać należy złożyć deklarację PIT-38, w której w polu 33 (w wersji nr 16 formularza) należy wpisać obliczony podatek (19%). PIT należy złożyć elektronicznie, listownie lub osobiście do 30 kwietnia. W tym samym terminie należy też zapłacić należny podatek.

Obowiązek samodzielnego rozliczenia podatku od przychodów z obligacji dotyczy wyłącznie roku 2023. Na mocy pakietu zmian SLIM VAT 3 od 1 stycznia 2024 roku zostały przywrócone przepisy obowiązujące do końca 2022 roku.

W przypadku problemów z dokonaniem rocznego rozliczenia podatku dochodowego zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.

Autor: Radca prawny Rafał Knap

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Prawną Graś i Wspólnicy