Zmiany w prawie podatkowym w 2024 roku cz. 1

18.12.2023 | podatki

Rok 2023 jest rokiem wyborczym. Partie polityczne proponowały różne rozwiązania w zakresie podatków. Postulaty wyborcze nie zostały jak dotąd uchwalone w procesie legislacyjnym. Prześledźmy zatem najważniejsze zmiany, które zostały uchwalone i wejdą w życie w 2024 r.

VAT

1. KSeF

Największą rewolucją jest wprowadzenia obowiązku wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. Od 1 lipca 2024 r. przedsiębiorcy obowiązkowo będą musieli wystawiać faktury ustrukturyzowane. Nie będzie możliwości wystawiania faktur w formie papierowej, ani elektronicznej w obecnym kształcie. Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania organy skarbowe będą miały bezpośredni wgląd w wystawiane faktury. Przedsiębiorcy natomiast otrzymają wystawione przez kontrahenta faktury w czasie rzeczywistym. Korzystanie z nowego systemu będzie dobrowolne dla rolników ryczałtowych

KSeF wymusza konieczność zaznajomienia się przez przedsiębiorców i księgowych z nowym systemem oraz dostosowanie stosowanego oprogramowania księgowego do nowych wymogów. Za nie stosowanie się do obowiązkowego korzystania z KSeF przewidziane są kary pieniężne. Będą jednak nakładane dopiero od 2025 r.

2. Płatności transgraniczne

Od nowego roku zostanie nałożony dodatkowy obowiązek na instytucje płatnicze. Będą one musiały ewidencjonować płatności na rzecz odbiorców posiadających siedzibę w innym kraju UE, jeżeli ich liczba przekroczy 25 w przeciągu kwartału. Ewidencje będą przechowywana przez 3 lata. Celem wprowadzenia zmian jest poprawa kontroli nad przepływem pieniędzy między różnymi krajami UE, a także zwiększenie bezpieczeństwa transakcji finansowych.

3. Wiążąca Informacja Stawkowa

W 2024 r. wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) będzie mógł być złożony wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioskodawca obowiązkowo będzie musiał podać numer telefonu, bądź adres poczty elektronicznej. Wymaganie te będą dotyczyć każdego wnioskodawcy, niezależnie czy posiada siedzibę w Polsce, czy za granicą.

4. VAT na żywność

Od 2024 r. wracają stawki 5% podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze, m. in. pieczywo, produkty mleczarskie, mięso, ryby, warzywa, owoce, tłuszcze i oleje, przetwory z warzyw, owoców, wody i niektóre napoje.

Podatek dochodowy

1. Skrócona amortyzacja

Podatnicy będący mikro, małymi, lub średnimi przedsiębiorcami, prowadzący działalność w gminach o wysokim bezrobociu i jednocześnie niskim dochodzie na mieszkańca będą mogli indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami, zaliczonymi do grupy 1 i 2 Klasyfikacji, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych danego podatnika. Stawki amortyzacji będą mogły zostać obniżone, tak by okres amortyzacji maksymalnie wynosił do 10 lub do 5 lat, w zależności od stopy bezrobocia w danej gminie.

Ustalenie indywidualnej stawki będzie możliwe tylko dla budynków i budowli wytworzonych we własnym zakresie. Nie będą jej podlegały natomiast nabyte środki trwałe.

2. Możliwość rezygnacji ze zwolnienia podatkowego

Podatnik będzie mieć możliwość rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania określonych dotacji, subwencji, dopłat oraz innych nieodpłatnych świadczeń lub kwot otrzymanych od agencji rządowych lub agencji wykonawczych. Warunkiem koniecznym będzie złożenie oświadczenia w tym zakresie naczelnikowi urzędu skarbowego przed upływem terminu na złożenie rocznego rozliczenia podatkowego. Skorzystanie z tego rozwiązania umożliwi amortyzację środków trwałych nabytych ze środków, wobec których podatnik zrezygnował ze zwolnienia.

3. Brak WHT przy listach zastawnych i obligacjach

Płatnik nie będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła od odsetek lub dyskonta, niezależnie od kwoty, od:

  1. listów zastawnych;
  2. obligacji:
  3. o terminie wykupu nie krótszym niż rok,

b) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych.

Możliwość skorzystania z tej preferencji będzie dotyczyć tylko w sytuacji złożenia przez emitenta do naczelnika urzędu skarbowego, oświadczenia, że emitent dochował należytej staranności w poinformowaniu podmiotów z nim powiązanych, o warunkach zwolnienia z podatku dochodu z odsetek lub dyskonta od listów zastawnych i obligacji, w stosunku do podmiotów powiązanych.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 18 grudnia 2023 r.

Autor: Radca prawny Rafał Knap

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Prawną Graś i Wspólnicy